Algemene voorwaarden

Definities

Aanmelding: door middel van het online inschrijvingsformulier verstuurd verzoek, van een natuurlijke persoon, om (i) deel te nemen aan een Evenement, en/of (ii) te worden toegevoegd aan de Mailing List.

Communicatiekanalen: de cfo.community website en emails verstuurd door MCPR in het kader van cfo.community.

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die na Aanmelding een Toegangsbewijs ontvangt en/of wordt toegevoegd aan de Mailing List.

Evenement: een door MCPR georganiseerd congres, (netwerk)borrel, conventie, of andersoortig evenement.

Locatie: fysieke locatie waar een Evenement plaatsvindt, zijnde een ruimte, gebouw of faciliteit van MCPR of van een derde.

Mailing List: database met daarin opgenomen de email adres van de Inschrijvers die zich specifiek hiervoor hebben aangemeld.

Partijen: Deelnemer en MCPR.

Spreker: persoon of personen die in opdracht van MCPR een toespraak, speech, keynote, enz. verzorgt/verzorgen tijdens een Evenement.

Toegangsbewijs: per email verstuurde uitnodiging met daarop de naam van de Deelnemer, en de datum, het tijdstip en de locatie van een Evenement.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Deelnemer en MCPR.

Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Voorwaarden, voor zoveel mogelijk benaderen.

Algemene voorwaarden gehanteerd door Deelnemer of waarnaar Deelnemer op enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bezoeken website en aanmelding Evenementen en/of toevoeging aan de Mailing List

Deelnemer dient de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Deelnemer vrijwaart MCPR voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist of onvolledig zijn van de gegevens.

Algemene verplichtingen Deelnemers

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MCPR, haar werknemers en de door MCPR ingeschakelde derden.

Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Locatie, haar werknemers en de door Locatie ingeschakelde derden.

Deelnemer dient zich gedurende het Evenement te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de MCPR of de Locatie gehanteerde huisregels.

Deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, voor het personeel van MCPR dan wel derden, dan wel die alcohol gebruikt hebben voorafgaand aan het Evenement kan/kunnen door MCPR van (voortzetting van) het Evenement worden uitgesloten.

MCPR is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, Deelnemers de toegang tot het Evenement te weigeren of van het Evenement te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel danwel indien MCPR dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. Voor alle door MCPR ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

Toegang en deelname

MCPR bepaalt of de natuurlijke persoon in de Aanmelding neen Deelnemer wordt. MCPR kan zonder opgaaf van redenen besluiten om de Inschrijver geen Toegangsbewijs toe te kennen en/of Inschrijver niet in de Mailing List op te nemen.

Toegang tot events en toevoeging aan de Mailinglist

Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van MCPR. Uitsluitend Toegangsbewijzen die door MCPR zijn uitgegeven worden als geldig erkend. Toegangsbewijzen zijn eenmalig geldig.

Deelnemer dient het Toegangsbewijs na ontvangst te controleren op juistheid. Indien er sprake is van enige onjuistheid, dient Deelnemer contact op te nemen met MCPR via e-mail: info@cfo.community.

Deelnemer is niet toegestaan Toegangsbewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden over te dragen.

Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek van MCPR een geldig identificatiebewijs te tonen.

Deelnemer is niet toegestaan tijdens het Evenement goederen of diensten, van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden.

De algemene voorwaarden van de Locatie alsmede huisregels en/of gedragsregels van toepassing zijn, die in het betreffende geval te raadplegen zijn op de website van de Locatie.

Aansprakelijkheid

Deelnemer woont het Evenement bij op eigen risico. MCPR is slechts aansprakelijk voor door Deelnemer geleden schade of Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van MCPR, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor MCPR is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van MCPR wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

  1. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door MCPR en Locatie ingeschakelde derden.

  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen door Deelnemer van door MCPR of Locatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.

  3. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.

  4. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen.

  5. (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement.

  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement.

  7. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan MCPR houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van MCPR staat.

  8. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Deelnemer.

Audio en video opnamen

Deelnemer is niet toegestaan video- en/of geluidsopnamen te maken van de activiteiten van de Spreker tijdens het Evenement.

Intellectueel eigendom

Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) door MCPR geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan MCPR toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten.

Data, plaats, en annulering

MCPR is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Evenement te verschuiven naar een andere datum, naar een andere locatie, danwel een Evenement in zijn geheel te annuleren. MCPR zal niet aansprakelijk te zijn voor enige door Deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

Geheimhouding

Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens het Evenement van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Slotbepalingen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Deelnemer en MCPR is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de terzake bevoegde rechter te Amsterdam tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

MCPR heeft het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.